قابل توجه اساتید و محصلین، دروس نیم سال اول 1392 تا پایان روز پنج شنبه 27 سرطان ادامه دارد. لطفا به هیچ وجه قبل از این تاریخ دروس تعطیل نشود.