>


1 Nov 2020

خدمات درمانی

  1. وارد اطفال این شفاخانه، با داشتن وسایل مجهز در بخش های NICU ،  ICU و بستر در خدمت همشریان عزیز قرار داشته   که اطفال، نوزادان قبل المعیاد (Premature) و نوزادان را بصورت معیاری تحت تداوی و مراقبت قرار می دهد. متخصصین اطفال این شفاخانه خدمات متعدد تخصصی اطفال مانند تبدیل نمودن خون نوزاد (Double volume Blood Exchange transfusion) تداوی و مراقبت اطفال قبل المیعاد و غیره پرسیجر های تشخیصی و تداوی اطفال را بصورت موفقانه ارائه نموده اند. به تعداد (  1100  ) مریض در این بخش درسال ۱۳۹۸ مورد تداوی و مراقبت قرار گرفته است
  1. وارد نسایی ولادی این شفاخانه با داشتن داکتران متخصص و تجهیزات مورد نیاز زمینه تداوی امراض،  جراحی، مراقبت های دوران ولادت و زایمان را  بصورت 24 ساعته فراهم نموده و در قسمت کاهش مرگ و میر و معیوبیت های مادران نقش فعال داشته اند.  به تعداد (  520  ) مریض در این بخش در سال ۱۳۹۸ مورد تداوی و مراقبت قرار گرفته است. و به تعداد ۵۸ ولادت نورمال و سیزارین سکشن انجام شده است.
  1. وارد داخله عمومی این شفاخانه دارای سه داکتر متخصص بوده که بطور ۲۴ ساعته بطور شفت وار در شفاخانه حضور دارند. این شفاخانه دارای شعبه عاجل و ICU مجهز بوده که برای مریضان وخیم و عاجل داخله خدمات تخصصی را مهیا نموده است. تاهنوز مریضان زیاد داخله عمومی در این شفاخانه بستری شده و مورد تداوی قرار گرفته اند. در سال 1398 به تعداد (  ۱۵۰۷  ) مریض در این شفاخانه مورد تداوی قرار گرفته اند.
  2. وارد جراحی عمومی این شفاخانه دارای سه داکتر متخصص بوده که بطور ۲۴ ساعته بطور شفت وار در شفاخانه حضور دارند. این شفاخانه دارای شعبه عاجل و ICU مجهز بوده که برای مریضان وخیم و عاجل خدمات تخصصی جراحی را مهیا نموده است. به تعداد ( ۲۶۲  ) مریض در این بخش مورد تداوی  و مراقبت قرار گرفته است. به تعداد ۶۷ واقعه عملیات در بخش جراحی عمی انجام شده و ۱۸ واقعه جراحی اطفال انجام شده است.
  3. فراهم سازی خدمات درمانی رایگان در ایام محرم: شفاخانه کاتب به منظور ارائه خدمات صحی با کیفیت برای نیازمندان و خانواده های کم درآمد در ماه محرم برای مدت 15 روز تمام فعالیت های درمانی خود را بصورت رایگان ارائه نمود که در این مدت به تعداد (۱۲۲۳ ) مریض در بخش های مختلف شفاخانه مورد تداوی و مراقبت قرار گرفت.

Hospital3

جدول خدمات ارائه شده طبی در بخش های مختلف شفاخانه سال 1398

وارد ها داخله اطفال نسایی ولادی داخله عمومی جراحی عمومی
تعداد مریضان ۱۱۰۰ ۵۲۰ مریض و۵۸ ولادت و سیزارین ۱۵۰۷ ۲۶۲ مریض

۶۷ عملیات

۱۸ عملیات اطفال

 

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-08-09