15 Jun 2021

خلاقیت ، نوآوری وکارآفرینی

مرکز خلاقیت ، نو آوری وکار آفرینی دانشگاه باتوجه به نقش و اهمیت کار آفرینی وسابقه درخشان کارآفرینی درتوسعه بسیاری از کشور ها وباتوجه به مشکلات اقتصادی زیادی که کشور ما با آن مواجه بوده ، ترویج واشاعه ، ابتکارات تجارتی وکار آفرینی، بسترسازی برای فرهنگ حامی کار آفرینی و مهمتراز همه تربیت افراد بویژه تحصیل کردگان کار آفرینی برای تمامی جوامع به خصوص برای جامعه در حال توسعه ای مانند افغانستان از اهمیت وضرورت حیاتی برخوردار است. زیرا مسائل امروز سازمان ها باراه حلهای دیروز حل شدنی نیست وشرایط محیطی به حد پیچیده، پویا ونا مطمئن گردیده که نهاد های دیگر نمی توانند بدون خلاقیت حیات بلند مدت خود را تضمین نما یند. به عبارت دیگرتداوم حیات سازمان ها وابسته به خلاقیت در محصول خدمت یا فرایند عملکرد آنها می باشد ، واین مرکز از ایده های محصلان منجر به کار آفرینی گردد استفاده می نمایند.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed