9 Jun 2021

روی‌کرد تضمین کیفیت و اعتبار علمی

با به‌میان آمدن اداره‌ی جدید در افغانستان، افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و افزایش مووسسه‌های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، جمعیت دانشجویی در افغانستان چندبرابر شده است. از سوی دیگر، کیفیت تحصیلات عالی نگرانی و دغدغه‌ی اصلی را به‌میان آورده است. برای رویارویی با این دغدغه، بحث تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان در سال 1390 آغاز شد و به‌دنبال آن در سال 1391 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در چوکات وزارت تحصیلات عالی شکل گرفت. دانشگاه کاتب همزمان با آغاز برنامه‌ی ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی، شامل این برنامه شد و مطابق با رهنمود ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، به‌منظور مدیریت بهتر کیفیت آموزش، نظارت و ارزیابی دقیق از تطبیق تمام برنامه‌های ارتقای کیفیت و کسب اعتبار ملی و بین‌المللی، در سال 1392 واحد داخلی ارتقای کیفیت را فعال کرد.

هدف عمومی واحد ارتقای کیفیت داخلی، ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در دانشگاه است؛ اهداف مشخص این واحد عبارت‌اند از:

  • نهادینه‌سازی فرهنگ ارتقای کیفیت در مطابقت با رهنمودهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی ملی و بین‌المللی؛
  • حصول اطمینان از این‌که کارشیوه‌های ارتقای کیفیت نهاد تحصیلی در مطابقت با رهنمود ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی و نیازهای ملی طراحی شده است؛
  • انکشاف، حفظ و ارتقای کیفیت تحصیلات عالی و دیدگاه مثبت مردم نسبت به دانشگاه از طریق اقدامات و اجراآت پایدار ارتقای کیفیت؛
  • ایجاد یک تصویر خوب از دانشگاه که اعتماد شرکای ذی‌ربط را توسط ارایه‌ی شفافیت، حساب‌دهی و اجراآت خوب در تمام ساحات اداری به‌دست بیاورد؛

آماده کردن دانشگاه برای ارزیابی ارتقای کیفیت بیرونی و کسب

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed