>


2 Jul 2019

سمینار” اهداف توسعه پایدار”در سالون کنفرانس شعبه برچی پوهنتون کاتب برگزار گردید

. این برنامه که توسط مرکز تحقیقات علوم اقتصادی و اداری راه‌اندازی شده بود، با ارائه ولی فرهت، مشاور ارتباطات استراتژیک دانشگاه، همراه بود
آقای ولی فرهت ضمن اشاره به سابقه اهداف توسعه پایدار، تمام ۱۷ هدف را با جزئیات تشریح نمود. علاوه بر آن، اشتراک‌کنندگان در مورد چگونگی پرداخت این اهداف به چالشهای فراروی جهان به ویژه افغانستان ، آگاهی یافتند.
در وبسایت سازمان ملل میخوانیم “اهداف توسعه پایدار مجموعه‌ای از ۱۷ هدف است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2015 طرح ریزی شده است، این اهداف بخشی از قطعنامه 70/1 مجمع عمومی سازمان ملل و آجندای 2030 آن و برنامه‌ای کاری برای آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای همگان است. این اهداف که به چالشهای جهانی مرتبط با مسایلی چون فقر، نابرابری، اقلیم ،تخریب محیط زیست، رونق اقتصادی و صلح و عدالت میپردازد. با هم دیگر مرتبط بوده و به شکل ترتیبی نمیتوان هر کدام را پشت سر نهاد. اینکه ما این اهداف را تا سال ۲۰۳۰ بدست آوریم، مهم است”

سمینار اهداف توسعه پایدار

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-04-22