>


7 Nov 2020

سمینار معرفی شفاخانه معالجوی فیض محمد کاتب و تجلیل از دستاوردهای شفاخانه برگزار شد.

سمینارمعرفی شفاخانه، بیمه صحی برای کارمندان  تجلیل از دستآوردهای شفاخانه  معالجوی فیض محمد کاتب به تاریخ 14 عقرب 1399 ساعت 1:00 تا 3:00 بعد از ظهر در اتاق کنفرانس شعبه برچی دانشگاه کاتب برگزار گردید. این سمینار با هدف معرفی شفاخانه معالجوی فیض محمد کاتب، فعالیت‌ها، دستآوردها و بیمه‌ی صحی آن برای کارمندان دانشگاه کاتب برگزار شد.
این سمینار با سخنرانی داکتر عباس علی رموزی، رئیس دانشکده طب معالجوی دانشگاه کاتب آغاز گردید. داکتر رموزی درباره اهداف تأسیس شفاخانه فیض محمد کاتب و دستآوردها دانشکده طب معالجوی دانشگاه کاتب در راستای ارائه خدمات صحی صحبت نمود.
به تعقیب آن داکتر محمد عارف عطایی رئیس شفاخانه معالجوی فیض محمد کاتب در مورد کادرهای تخصصی، ظرفیت‌های موجود در شفاخانه و سیستم بیمه‌ی صحی برای کارمندان دانشگاه کاتب معلومات ارایه نمود.
در اخیر این برنامه، داکتر احمد علی افضلی سرطبیب شفاخانه معالجوی فیض محمد کاتب سخنرانی خویش را در مورد فعالیت‌ها و دستاوردهای شفاخانه معالجوی فیض محمد کاتب ارائه نمود.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-04-23