23 Nov 2018

طرز‌العمل پیرسون (Pearson)

قبل از امتحان

ثبت نام متقاضیان: متقاضی امتحان برای ثبت نام ملزم است تا با مراجعه به وبسایت مربوطه امتحان خویش و یا مراجعه به یکی از مراجع اخذ امتحانات پیرسون حساب کاربری برای خویش ایجاد نماید، سپس تاریخ و مکان امتحان خویش را انتخاب کرده، هزینه امتحان را به صورت الکترونیکی پرداخت می نماید و پس از ثبت نام مشخصات کاندید به لیستی که ادمین امتحان از نرم افزار Site Manager و یا وبسایت connect.pearsonvue.com/connect میتواند تهیه کند، اضافه می گردد.

آمادگی ها: ادمین امتحان موظف است تمامی کامپیوترها و تجهیزات محل اخذ امتحان (کامپیوتر سرور و کلاینت ها، دوربین ها و دستگاه اخذ امضای الکترونیک) را در طول هفته یک بار، و قبل از شروع امتحان بررسی و تست نماید.

ادمین امتحان جهت هماهنگی برگزاری امتحان مکتوبی را عنوانی مدیریت مرکز رشد با درج تاریخ امتحان و تعداد کاندیدان، ضمیمه لیست کاندیدان ارسال می دارد بر علاوه برگه های Rules Agreement را به همراه لیست کاندیدان پرینت نموده برای روز امتحان آماده می گذارد.

روز امتحان

ادمین ها و ناظرین امتحان باید حداقل یک ساعت قبل از شروع امتحان حاضر شوند، ادمین اصلی امتحان باید کامپیوتر سرور را آماده می کند، سپس یکبار دیگر تمامی کامپیوترها و تجهیزات مرکز امتحانات پیرسون را بررسی می کند تا کاملا آماده امتحان گردند.

فضای محل برگزاری امتحان توسط ناظر و یا ادمین امتحان بررسی می شود تا از مساعد بودن برای امتحان (عدم موجودیت سرو صدا، سرما و یا گرمای بیش از حد تحمل) اطمینان حاصل نماید.

 

کاندیدان باید حداقل 15 دقیقه زودتر از شروع امتحان در مرکز امتحان حاضر شوند، سپس برگه های Rules Agreement را دریافت کرده و خانه پری میکنند و به سمت اتاق الماری ها هدایت داده می شوند. کاندید امتحان تمامی وسایل خویش را به جز پاسپورت و تذکره خویش در الماری مختص خودش قفل کرده و کلید آن را تا ختم امتحان نگه میدارد. بعد با دستگاه Metal Detector Wand بررسی شده و برای دریافت اجازه امتحان به دفتر مدیریت امتحانات بین المللی هدایت داده می شود، ادمین اصلی پس از بررسی تذکره و پاسپورت کاندید، اخذ عکس و امضای الکترونیک کاندید، به وی اجازه حضور در محل برگزاری امتحان، یک برگه ورق مخصوص امتحان (Erasable Note board ) و یک قلم مخصوص امتحان پیرسون به کاندید داده می شود، ادمین فرعی کاندید را به سمت کامپیوتر کلاینت هدایت داده و امتحان وی را شروع می کند.

تبصره 1: کاندید ملزم است تا هر بار قبل از داخل شدن به محل برگزاری امتحان سند هویت خویش را ارائه نموده و با دستگاه Metal Detector Wand بررسی شود، و در صورت درخواست وقفه در میان امتحان، ادمین امتحان با توضیح شرایط وابسته به نوع امتحان، او را راهنمایی می نماید.

تبصره 2: در صورت نیاز به هر گونه همکاری از سوی ادمین و یا ناظر (به غیر از همکاری در محتویات امتحان) کاندید صرف دست خویش را بالا می کند تا از ایجاد هر گونه سروصدا در محل برگزاری اجتناب گردد،

بعد از امتحان

بعد از ختم امتحان کاندید حق ندارد تجهیزاتی که در اختیار اش گذاشته شده به بیرون از محل برگزاری امتحان انتقال دهد، این تجهیزات شامل برگه هایی که برای نوت برداری استفاده کرده نیز می گردد. در ختم امتحان کامپیوتر کلاینت کاندید خاموش گردیده و توسط ناظر یا ادمین امتحان به سمت خروجی هدایت داده می شود، پس از دریافت تجیهیزات از الماری مختص خویش کلید را به ادمین امتحان تحویل می دهد.

پس از خارج شدن آخرین کاندید از محل برگزاری امتحان کامپیوتر سرور پس از آپلود نتایج خاموش می گردد.

تمامی تجهیزات استفاده شده و برگه ها دوباره جمع آوری می گردد و اوراق مشخص امتحانات پیرسون کاملا پاک می گردند.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed