7 Jun 2021

ماستری حقوق جزا و جرم‌شناسی:

ماستری رشته‌ی حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه کاتب با هدف تربیت متخصصان که قادر به تحلیل و بررسی قواعد الزام آور جزایی و پدیده‌های مجرمانه در جامعه باشند، ایجاد شده است. محصلان در جریان تحصیل در این رشته، دروسی از قبیل حقوق جزا، اصول محاکمات جزایی، جرم شناسی، مسئولیت مدنی و جزای بین‌المللی را فرا می‌گیرند.

سیستم آموزشی ماستری رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی:

ماستری رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه کاتب در 40 الی 44 کریدیت ارایه می‌شود که دو سال تحصیلی را دربر می‌گیرد. شرح کریدیت‌ها به صورت زیر می‌باشد:

مضامین الزامی مضامین اختصاصی – اختیاری پایان نامه‌ی تحصیلی
22
کریدیت
12 –  16
کریدیت
6
کریدیت

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed