>


16 Jan 2019

معرفی دفتر

اهداف دفتر

در جریان سال های اخیر، افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و افزایش مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی موجب چندین برابر شدن جمعیت دانشجویی در افغانستان شده است. از سوی دیگر کیفیت تحصیلات عالی نگرانی و دغدغه اصلی را به میان آورده است. برای رویارویی با این دغدغه بحث تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان در سال 1390 آغاز شد و به دنبال آن در سال 1392 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در وزارت شکل گرفت.

دانشگاه کاتب نیز همزمان با آغاز برنامه ارتقای کیفیت در وزارت تحصیلات عالی در سال 1392 شامل این برنامه شد و به منظور مدیریت بهتر کیفیت آموزش، نظارت و ارزیابی دقیق از تطبیق تمام برنامه های ارتقای کیفیت در همان سال دفتر تضمین کیفیت را فعال نمود. اهداف عمده دفتر ارتقای کیفیت بصورت زیر خلاصه می شود:

  • نهادینه سازی فرهنگ ارتقای کیفیت در مطابقت با رهنمودهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی ملی و بین المللی.
  • حصول اطمینان از اینکه طرزالعمل های ارتقای کیفیت نهادهای تحصیلی در مطابقت با رهنمود ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی و نیازهای ملی طراحی گردیده است.
  • آماده نمودن پوهنتون برای ارزیابی ارتقای کیفیت بیرونی و کسب اعتبار ملی و بین المللی.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-05-13