16 Jan 2019

معرفی دفتر تضمین کیفیت

اهداف دفتر

در جریان سال های اخیر، افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و افزایش مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی موجب چندین برابر شدن جمعیت دانشجویی در افغانستان شده است. از سوی دیگر کیفیت تحصیلات عالی نگرانی و دغدغه اصلی را به میان آورده است. برای رویارویی با این دغدغه بحث تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان در سال 1390 آغاز شد و به دنبال آن در سال 1392 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در وزارت شکل گرفت.

دانشگاه کاتب نیز همزمان با آغاز برنامه ارتقای کیفیت در وزارت تحصیلات عالی در سال 1392 شامل این برنامه شد و به منظور مدیریت بهتر کیفیت آموزش، نظارت و ارزیابی دقیق از تطبیق تمام برنامه های ارتقای کیفیت در همان سال دفتر تضمین کیفیت را فعال نمود. اهداف عمده دفتر ارتقای کیفیت بصورت زیر خلاصه می شود:

 • نهادینه سازی فرهنگ ارتقای کیفیت در مطابقت با رهنمودهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی ملی و بین المللی.
 • حصول اطمینان از اینکه طرزالعمل های ارتقای کیفیت نهادهای تحصیلی در مطابقت با رهنمود ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی و نیازهای ملی طراحی گردیده است.
 • آماده نمودن پوهنتون برای ارزیابی ارتقای کیفیت بیرونی و کسب اعتبار ملی و بین المللی.

لایحه وظایف:

 1. تهیه پلان کاری ماهانه، سمستروار و سالانه برای جلسات و برنامه های ارتقای کیفیت دانشگاه
 2. برقراری ارتباط توام با احترام متقابل به همراه اعضای کمیته ارتقای کیفیت دانشگاه، کمیته های فرعی و سایر بخش های داخلی جهت راهنمایی، هماهنگی و تسهیل فعالیت های مربوط به ارتقای کیفیت
 3. تهیه و ترتیب پرسشنامه ها، جداول، و فرمت های لازم برای سهولت در امور جمع آوری داده ها، دسته بندی و تجزیه و تحلیل آنها
 4. گزارش دهی کتبی به معاونت علمی و ارائه مشوره های لازم در امور ارتقای کیفیت به این معاونت
 5. نظارت بر تطبیق برنامه های ارزیابی خودی در کمیته ارتقای کیفیت دانشگاه و کمیته های فرعی
 6. شناسایی موانع و مشکلات موجود در رابطه با تطبیق پلان های ارتقای کیفیت دانشگاه و ارائه راهکار برای رفع موانع
 7. اجرای وظیفه در کمیته ارتقای کیفیت دانشگاه به عنوان منشی جلسات
 8. گردآوری مواد و مستندات لازم و نگارش ارزیابی خودی دانشگاه
 9. مطالعه دقیق گزارشات، پلان ها و تمامی مواد و اسناد مربوط به ارتقای کیفیت، تجزیه و تحلیل و ارائه آن به معاونت علمی
 10. برقراری ارتباط مفید و مویر با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی و نمایندگی از دانشگاه در آن ریاست
 11. حفظ، نگهداری و آرشیف اسناد مربوط به ارتقای کیفیت

آمران سابق

 1. از سال 1392 الی 1394 محمد تقی امینی مسئولیت دفتر تضمین کیفیت را به عهده داشت.
 2. از ماه حمل 1395 الی ماه میزان 1395 علی احمد یوسفی به عنوان آمر تضمین کیفیت فعالیت نمود.
 3. از ماه عقرب 1395 الی سنبله 1396 استاد محمد ناظم جعفری به عنوان آمر تضمین کیفیت فعالیت نمود.

  آمر تضمین کیفیت

  نام و نام خانوادگی: روح الله رویین

  عنوان پست سازمانی: آمر تضمین کیفیت

  درجه تحصیل: ماستر

  شماره تلفن:  0729008323

  آدرس ایمیل: Quality.assurance@kateb.eud.af

 

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed