17 Sep 2018

نتایج کانکورمتفرقه خزانی ۱۳۹۷ اعلام شد

برای دریافت نتایج خود، مشخصات خود را در فورم ذیل وارد کنید.داوطلبانی که کامیاب شده‌اند در تاریخ های ذکر شده، همراه با مدارک کامل جهت ثبت نام به شعبه مربوطه مراجعه کنند.

همچنین معرفی شدگان وزارت تحصیلات عالی (واجد شرایط تحصیلات عالی خصوصی) روزهای دوشنبه 1397/06/26 و سه شنبه 1397/06/27 جهت ثبت نام به شعبه مربوطه مراجعه نمایند.

نوت: کسانی که نمی توانند نتیجۀ خویش را بیابند به دفتر ثبت نام دانشگاه مراجعه نمایند.2019-02-23