>


18 Dec 2018

ورکشاپ چهار روزه ” آشنایی با مشاوره ژنتیک “برگزارشد

مورخ 11 قوس 1397 دانشکده طب دانشگاه کاتب، ورکشاپ چهار روزه تحت عنوان ” آشنایی با مشاوره ژنتیک ” را برگزار کرد. ورکشاپ آشنایی با مشاوره ژنیتک که در نوع خود اولین ورکشاپ در این حوزه کاری است برای اولین بار در سطح افغانستان در پوهنتون کاتب و بوسیله دانشکده طب کاتب برگزار شد مدرسین این ورکشاپ داکتر عباسعلی رموزی رئیس دانشکده طب و داکتر سید حمید موسوی استاد دانشگاه کاتب و رئیس مؤسسه ملی بیماری های خاص افغانستان بودند این ورکشاپ در دو شعبه دانشگاه کاتب شعبه برچی و مرکزی برگزار شد و مورد استقبال سایر مراکز علمی شهر کابل قرار گرفت موضوعات اصلی این ورکشاپ شامل آشنایی با مبانی ژنتیک، امراض ژنتیک، رسم شجره نامه ژنتیکی، تشخیص های تهاجمی و غیرتهاجمی و در نهایت تکنیک های نوین مالیکولی در جهت تشخیص این امراض از اهم موضوعات این ورکشاپ بود.

ورکشاپ چهار روزه

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-01-23