12 Oct 2019

محصلین دیپارتمنت انجینری، دانشکده کامپیوتر ساینس و انجنیری از روز معلم تجلیل به عمل آوردند

در مراسم تجلیل از مقام معلم که در در شعبه برچی مورخ 19/7/1398 به ابتکار محصلین دیپارتمنت انجنیری، دانشکده کامپیوتر ساینس و انجنیری با همکاری دانشکده کامپیوتر ساینس و انجنیری برگزار شد محصلین با به خوانش گرفتن مقاله و شعر و همچنین اهدای تحفه به پاس زحمات و خدمات اساتید به تجلیل از روز معلم پرداختند.
در ادامه مراسم آمریت دیپارتمنت انجنیری و تعدادی از اساتید به نمایندگی از همه اساتید دانشکده از محصلین انجنیری ابراز تقدیر و تشکری نمودند.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed